จำนวนผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
คณะครุศาสตร์                
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
เคมี (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
0 0 0 0 0 0 0 0
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด  0
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
ดนตรีสากล (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
ศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด  0
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
เคมี (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
สถิติประยุกต์ แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
สถิติประยุกต์ แขนงสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด  0
 
คณะวิทยาการจัดการ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
การตลาด (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
นวัตกรรมธุรกิจบริการ
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 0
การบัญชี (บช.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี)
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด  0
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด  0
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 0 0 0 0
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 0 0 0 0
สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 0 0 0 0
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 0 0 0 0
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน)
ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด  0
 
วิทยาลัยนานาชาติ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
0 0 0 0 0 0 0 0
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด  0
 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก 0 คน